РАПСОДИЈА ЗА ТЕАТАРОТ (MOT+ КНИГА)

Rhapsody for the Theatre, Alain Badiou

24.09. МКЦ / YCC 18:00

Промоција на книгата „Рапсодија за театарот“ од Ален Бадју

 

Алeн Бадју е филозоф, драматург, професор на престижната École Normale Supérieure во Париз и еден од највлијателните мислители на денешницата. Роден е во 1937 во Рабат, Мароко, од раната младост е политички активен, пред сѐ во антиколонијалната борба во Алжир, а подоцна во текот на 1968 година во својата филозофија го испитува односот помеѓу субјективизмот и онтологијата. Во средиштето на својата филозофија поставува четири вистини што филозофијата ги препознава како универзални и вечни: математиката, уметноста, љубовта и политиката. Во тој контекст, театарот е едно од најважните подрачја на уметноста, кое ја разоткрива комплексната врска помеѓу љубовта и политиката, двете најважни – и единствени – театарски теми според Бадју.

 

Alain Badiou is a philosopher, playwright, professor at the prestigious École Normale Supérieure in Paris and one of the most influential thinkers of today. He was born in 1937 in Rabat, Morocco, and has been politically active since an early age, mostly in the anti-colonial war in Algeria; whereas later in life, during 1968, he goes on to explore in his philosophy the relationship between subjectivism and ontology. At the core of his philosophy he sets up four truths that philosophy recognizes as universal and eternal: mathematics, art, love and politics. Therefore, the theatre is one of the most important fields of art that reveals the complex bond between love and politics, the two most important – and sole theatrical themes according to Badiou.