Создаваме град, градиме иднина!

  • сцена: Галерија 2

Културно eхо (МК)

Режија: Dragana Gunin, Andrej Georgiev

Времетраење: 50’ 
Јазик: македонски 

culturalechoes.mk

Автор: Simona Dimkovska
Улоги: Simona Dimkovska

Кинематографер: Kristijan Karadzovski
Mонтажa: Dejan Smilevski, Andrej Risteski
Наратор во филмот: Martin Manev
Истражувачи: Jana Brsakoska, Cityskop Skopje
Продуцент: Kristijan Karadzovski


Тема на проектот е новиот генералeн урбанистички план за Скопје (ГУП за период од 2023 до 2032 година), кој е најважниот документ за планирањето на иднината на градот. Целта на проектот е да ја зголеми транспарентноста и партиципативноста на граѓаните во процесот на урбанистичкото планирање на градот. Настаните вклучуваат три активности: Проекција на интерактивен документарен филм, кој обработува повеќе локации, потоа работилница на тема: Што претставува ГУП и зашто е важен?, со инволвирање на граѓаните и интеракција за нови идеи и предлози во насока на планирањето на градот и завршува со дискусија на тема „Нов ГУП, нова можност за Скопје?“