Финансиски извештаи

Завршни сметки 2020:

– Завршна сметка 2020 – Блок дотации
– Завршна сметка 2020 – Град Скопје
– Завршна сметка 2020 – Донации 1
– Завршна сметка 2020 – Донации 2
– Завршна сметка 2020 – Министерство за култура
– Завршна сметка 2020 – Самофинансирање

Завршни сметки 2019:

– Завршна сметка 2019 – Блок дотации
– Завршна сметка 2019 – Град Скопје
– Завршна сметка 2019 – Донации 1
– Завршна сметка 2019 – Донации 2
– Завршна сметка 2019 – Министерство за култура
– Завршна сметка 2019 – Самофинансирање

Завршни сметки 2018:
– Завршна сметка 2018 – Блок дотации
– Завршна сметка 2018 – Град Скопје
– Завршна сметка 2018 – Донации 1
– Завршна сметка 2018 – Донации 2
– Завршна сметка 2018 – Министерство за култура
– Завршна сметка 2018 – Самофинансирање

Завршни сметки 2017:
– Завршна сметка 2017 – Блок дотации
– Завршна сметка 2017 – Град Скопје
– Завршна сметка 2017 – Донации
– Завршна сметка 2017 – Министерство за култура
– Завршна сметка 2017 – Самофинансирање

Финансиски извештаи 2016:
– Завршна сметка 2016 – Министерство за култура
– Завршна сметка 2016 – Град Скопје
– Завршна сметка 2016 – Самофинансирање
– Завршна сметка 2016 – Донации
– Завршна сметка 2016 – Блок дотации