Информации од јавен карактер

Bpз основа Ha чл.9 oд Законот зa слободен пристап до информации од јавен карактер, ЈУ МКЦ ја утврди следната ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Службено лице за посредување со информации од јавен карактер со кои располага ЈУ Младински културен центар:
Зоран Кирковски kirkovski@mot.mk 071 310-306

Годишен извештај за 2019 година

 

Годишен извештај за 2020 година